BESPLATNI INFO TEL: 0800 0606

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI JAVNIH BILJEŽNIKA

Predmet osiguranja je zakonska odgovornost javnih bilježnika za štetu koju prouzroče trećim osobama, obavljanjem javnobilježničke službe. Osiguranjem je obuhvaćena odgovornost javnobilježničkih prisjednika, vježbenika, zamjenika i vršitelja dužnosti javnog bilježnika.

Prema odredbama Zakona o javnom bilježništvu, posao javnobilježničke službe sastoji se od službenog sastavljanja i izdavanja javnih isprava o pravnim poslovima, izjavama i činjenicama na kojima se utemeljuju prava, službenog ovjeravanja privatnih isprava, primanja isprava na čuvanje, zatim novca i predmeta od vrijednosti radi njihove predaje drugim osobama ili nadležnim tijelima te u obavljanju, po nalogu sudova ili drugih javnih tijela, postupaka određenih zakonom.

U javnobilježničku službu spada i obavljanje drugih poslova predviđenih Zakonom o javnom bilježništvu. Javnobilježničku službu obavljaju javni bilježnici kao samostalni i neovisni nositelji te službe koji imaju svojstvo osoba od javnog povjerenja. Javni bilježnici obavljaju svoju službu kao isključivo zanimanje tijekom vremena za koje su postavljeni. Povreda obveze osiguranja od odgovornosti, odnosno plaćanja naknade Komori za osiguranje, teža je povreda javnobilježničke službene dužnosti.
Najniža osigurana svota za svakog javnog bilježnika iznosi minimalno 800.000,00 kn po osiguranom slučaju.