BESPLATNI INFO TEL: 0800 0606

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI VLASNIKA ODNOSNO KORISNIKA MARINE / LUKE NAUTIČKOG TURIZMA

Prema odredbama Uredbe o razvrstaju luka, luka nautičkog turizma je luka koja služi za prihvat i smještaj plovila. Opremljena je za pružanje usluga korisnicima i plovilima. U poslovnom, građevinskom i funkcionalnom pogledu, čini jedinstvenu cjelinu. Vrste luka nautičkog turizma prema vrsti objekata i usluga, određene su posebnim propisima kojima se uređuje kategorizacija luka nautičkog turizma.

Predmet osiguranja je odgovornost osiguranika (vlasnik luke nautičkog turizma, ovlaštenik koncesije ili druga pravna ili fizička osoba, koja se na temelju pravnog posla gospodarski koristi lukom) za imovinsku ili neimovinsku štetu koja može nastati iz djelatnosti gospodarenja lukom ili marinom.

Pritom šteta može nastati na plovnom objektu primljenom na čuvanje i održavanje u luci nautičkog turizma, na plovnom objektu, a proizišla iz radioničko servisne djelatnosti osiguranika, neovisno o tome je li to plovilo primljeno na čuvanje ili nije, od provalne krađe stvari na plovnom objektu dok se objekt nalazi u akvatoriju luke nautičkog turizma ili na njenom kopnenom prostoru na čuvanju i održavanju, uz uvjet da se stvari nalaze u zatvorenom i zaključanom prostoru na plovilu i da su upisane u inventurnu listu koja je predana osiguraniku, uslijed smrti i tjelesne ozljede bilo koje osobe, a nastale su u granicama luke nautičkog turizma, osim radnika osiguranika i njegovih kooperanata, na imovini trećih osoba, nastale obavljanjem radova u okviru djelatnosti luke nautičkog turizma, zbog onečišćenja što je nastalo otjecanjem goriva ili maziva krivnjom osiguranika, s tim da su osiguranjem pokriveni samo troškovi čišćenja plovnih objekata preuzetih na čuvanje.